Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Timmerfabriek De Sleutel V.O.F.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. aanbiedt en op elk tot stand gekomen overeenkomst tussen Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. en Opdrachtgever. Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. behoudt zich het recht voor deze Algemene Leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Door gebruik te maken van diensten van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. stemt u in met de meest recente versie van de Algemene Leveringsvoorwaarden.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F.: de heer M. Verhagen en de heer F.G.M. van Kemenade h.o.d.n. Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. gevestigd te Bladel aan (5531 MB) Rootven 6a, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69952981.

1.2  De Opdrachtnemer: Timmerfabriek De Sleutel V.O.F.

1.3  De Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de Opdrachtgever een overeenkomst sluit of wenst af te sluiten voor het verrichten van werkzaamheden of het leveren van goederen en/of diensten

1.4  Het Bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij horende tekeningen en de voor het Werk geldende voorschriften en voorwaarden.

1.5  Het Werk c.q. de Opdracht: het totaal aan door de Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden of de te verrichten levering en/of diensten.

1.6  De Algemene Leveringsvoorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1  Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Timmerfabriek De Sleutel V.O.F., respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. gedane aanbiedingen en/of offertes van welke aard dan ook.

2.2  De toepasselijkheid van algemene leveringsvoorwaarden van Opdrachtgever wordt door Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3  De onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Timmerfabriek De Sleutel V.O.F., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4  Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.5  Van deze Algemene Leveringsvoorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene Leveringsvoorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

2.6  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. houdt zicht het recht voor deze Algemene Leveringsvoorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 3. Aanbod / offerte

3.1  De door Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. gemaakte aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. Zij worden gedagtekend en gelden ingaande die dag gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. is slechts aan haar aanbiedingen en/of offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk door de Opdrachtgever binnen 30 dagen na uitreiking wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2  Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd (aanneming of regie):

 • bij aanneming komen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het Werk zal worden verricht;
 • bij regie doet Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. een opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

3.3  De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en zijn standaard in euro’s aangegeven, alsmede exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4  Indien geen Opdracht wordt verleend, is Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. gerechtigd de met het tot stand brengen van de offerte gemoeide kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, indien en voor zover dit voor het uitbrengen van de offerte is bedongen.

3.5  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. kan de Opdrachtgever verzoeken (om een gedeelte) van de afgesproken prijs vooraf te betalen alvorens werkzaamheden worden uitgevoerd.

3.6  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7  In geval deze Algemene Leveringsvoorwaarden en de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

3.8  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. is gerechtigd prijs- en/of tariefswijzigingen door te voeren. Een prijs- of tariefwijziging wordt uiterlijk 2 maanden voordat de tariefwijziging ingaat schriftelijk bekendgemaakt.

Artikel 4. Tekeningen en berekeningen

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. of in haar Opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. en/of de externe ontwerper. Zij mogen door de Opdrachtgever niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of opdracht te verkrijgen, dan wel enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen. Indien geen Opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na daartoe gedaan verzoek, dat uiterlijk binnen 3 maanden na dagtekening van de offerte dient te worden gedaan, te worden teruggezonden op dezelfde manier als deze ontvangen zijn, per e-mail en anders per post.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of offerte door Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Het staat Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

5.2  Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepassing van deze Algemene Leveringsvoorwaarden op het moment dat Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. op verzoek van Opdrachtgever met uitvoering van de Opdracht start.

Artikel 6. Rechten en verplichtingen: Timmerfabriek De Sleutel V.O.F.

6.1  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. zal het werk naar bepaling van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F., tenzij anders is overeengekomen.

6.2  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. neemt bij de uitvoering van het Werk het daarop van toepassing zijnde Bestek in acht, zoals dit van kracht zal zijn, ten tijde van de uitvoering van het Werk.

6.3  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. draagt er zorg voor dat het Werk wordt verricht door de daartoe bevoegde personen.

6.4  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. is, in het geval Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. de Opdrachtgever ter zake heeft gewaarschuwd, en desalniettemin Opdrachtgever uitvoering van de betreffende werkzaamheden op de ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd, niet aansprakelijk voor het door haar uitgevoerde werk op deze ondergrond.

6.5  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. draagt er zorg voor dat aan de wettelijke verplichtingen, die verband houden met de afdracht van sociale premies een loonbelasting die in verband staan met het aan hem opgedragen Werk, stipt wordt voldaan.

6.6  Verhogingen van de prijs als gevolg van wijzigingen in de voorschriften mogen aan de Opdrachtgever worden doorberekend, mits de Opdrachtgever ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was van de wijziging.

Artikel 7. Rechten en verplichtingen: Opdrachtgever

7.1  De Opdrachtgever stelt Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. in gelegenheid het Werk te verrichten.

7.2  De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. tijdig kan beschikken over het volledig Bestek, over de voor het Werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) en de overige voor het Werk te verschaffen gegevens. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en / of leveringen die niet tot het werk van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de Opdrachtgever Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. daarvan tijdig in kennis te stellen.

7.3  Indien de aanvang van het Werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in artikel 7.2 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden moeten de voor Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. verband houdende schade en kosten door de Opdrachtgever worden vergoed.

7.4  Indien de voortgang van het Werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever aansprakelijk is, moeten de daaruit voortvloeiende schade en kosten door de Opdrachtgever worden vergoed.

7.5  De Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen en/of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld aan Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. behoudens voor zover deze gebreken voor Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. kenbaar waren en zij verzuimd heeft de Opdrachtgever hierop te wijzen, hier onder verstaan onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, gebreken aan de (on)roerende zaak waarvan het werk wordt verricht. Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. is uitsluitend aansprakelijk voor de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die haar toe te rekenen is.

7.6  De Opdrachtgever verschaft de ter hem beschikking staande aansluitmogelijkheden voor de voor het Werk benodigde nutsvoorzieningen. De benodigde elektriciteit, gas en water alsmede de overige nutsvoorzieningen zijn voor zijn rekening.

7.7  De Opdrachtgever nodigt Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. uit aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op diens werkzaamheden of de voortgang daarvan.

7.8  Opdrachtgever stelt bouwvoorzieningen waaronder steigervoorzieningen beschikbaar indien deze op of bij het bouwwerk aanwezig zijn. De bouw- en steigervoorzieningen moeten voldoen aan alle wettelijke voorschriften alsmede aan de door de Inspectie SZW gestelde c.q. te stellen veiligheidsvoorschriften.

7.9  Opdrachtgever zorgt ervoor dat toegangswegen en aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat het materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het gebouw gebracht kunnen worden.

7.10  Het personeel van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij het werk.

7.11  De Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor de schade aan persoon, goed of milieu zoveel als mogelijk wordt beperkt.

7.12  Opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van chemisch- en bouwafval indien deze op of bij het bouwwerk aanwezig zijn.

7.13  De Opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt ook voor de goede staat van het te verwerken materiaal en materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.

7.14  De verplichtingen vermeld onder de voorafgaande leden geven de Opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding tegenover Timmerfabriek De Sleutel V.O.F.

Artikel 8. Prijzen

8.1  De door Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen, berekend volgens de bij Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. geldende werkomstandigheden en arbeidstijden.

8.2  Indien na de datum van de aanbieding een of meer van de prijsbepalende factoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. gerechtigd de bij aanneming van de Opdracht overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.

8.3  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. is gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van het Werk blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate is onderschat, en zulks niet toerekenbaar is aan Timmerfabriek De Sleutel V.O.F., dat in redelijkheid niet van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. kan worden verwacht het overeengekomen Werk te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

8.4  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. is gerechtigd om het honorarium of uurtarief te verhogen. Wanneer Opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf (consument) is, kan hij de overeenkomst ontbinden wanneer de prijs/het uurtarief wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Hierna kan de Opdrachtgever, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, de overeenkomst ontbinden wanneer de verhoging meer dan 10% van het overeengekomen honorarium bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Artikel 9. Betaling

9.1 Betaling van de door Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. verzonden declaraties dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de factuur. Betaling dient voorts te geschieden in Euro door middel van storting ten gunste van een door Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties, of reclames schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

9.2 Partijen kunnen overeenkomen dat termijnfacturen verzonden worden. Bij einde van het Werk ontvangt de Opdrachtgever een eindafrekening.

9.3 Indien de Opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. gerechtigd het werk op te schorten tot het moment waarop de verschuldigde betaling is voldaan. Het in de vorige bepaalde in de vorige volzin laat het recht van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. op vergoeding van kosten en schade onverlet.

9.4 Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor betaling van haar werkzaamheden en / of kosten.

9.5 Indien de overeenkomst wordt aangegaan door twee Opdrachtgevers zijn zij voor zover het Werk ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers is verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.

9.6 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan door hem verschuldigde bedragen aan Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. te compenseren met vorderingen die hij uit welke hoofde dan ook meent te hebben op Timmerfabriek De Sleutel V.O.F.

9.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag, onder curatele stelling of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Rente en incasso

10.1  Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijnen, dan is de Opdrachtgever van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente, dan wel de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening.

10.2  Indien de Opdrachtgever na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 9.1 van de Algemene Leveringsvoorwaarden, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. aan Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ter betaling van het openstaande bedrag binnen een termijn van 8 dagen. Indien Opdrachtgever binnen de tweede termijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. een schriftelijk aanzegging van de buitengerechtelijke incassokosten volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien Opdrachtgever niet binnen de tweede gestelde termijn voldoet aan de betalingsverplichting zijn de buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd. De hoogte van de incassokosten bedraagt 15% van het gefactureerde bedrag met een minimum van € 40,00.

10.3  Indien Opdrachtgever een rechtspersoon of ondernemer is en na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 9.1 van de Algemene Leveringsvoorwaarden, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, zijn de buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de wettelijke handelsrente daarover, vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan, verschuldigd. De hoogte van de incassokosten bedraagt minimaal 15% van het gefactureerde bedrag met een minimum van € 50,00.

10.4  Indien Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11. Meerwerk en wijzigingen in omvang van het werk

Wijzigingen in de Opdracht en meer- en minderwerk moeten worden verrekend, ook indien zij niet schriftelijk zijn opgedragen.

Artikel 12. Contracts- en uitvoeringsduur, uitstel van oplevering

12.1  De overeenkomst tussen Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

12.2  Wanneer een termijn is overeengekomen voor de uitvoering van het Werk, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

12.3  Bij een vertraagde oplevering heeft de Opdrachtgever niet het recht om een afname te weigeren.

12.4  Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de levering niet in de weg staan.

12.5  De termijn binnen welke het Werk moet worden opgeleverd, kan door de Opdrachtgever in overleg met Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. worden verlengd, hetzij door eigener beweging, hetzij op een daartoe strekkend verzoek van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. In geval van (i) overmacht, (ii) voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, of (iii) het door of namens de Opdrachtgever aanbrengen van Bestek, wijzigingen dan wel wijzigingen in de uitvoering van het Werk, kan van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. niet gevergd worden dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd en heeft zij recht op termijnverlenging.

Artikel 13. Opneming en goedkeuring

13.1  De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk in de regel binnen acht dagen na de oplevering. De datum en het tijdstip van opneming worden aan Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. tijdig en zo mogelijk drie dagen tevoren schriftelijk medegedeeld.

13.2  Nadat het werk is opgenomen wordt aan Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. binnen acht dagen medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van de gebreken die de redenen voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. is verzonden.

13.3  Kleine gebreken die gevoeglijk voor een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. is gehouden de in dit artikellid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

Artikel 14. Oplevering

14.1  Wanneer partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen wordt het Werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen wordt het Werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

14.2  Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het Werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd.

14.3  Het werk wordt in ieder geval goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:

 1. de Opdrachtgever dit aan Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. mededeelt;
 2. Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. de Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht het werk voltooid te achten en de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na dagtekening van een door Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. aan de Opdrachtgever verzonden brief of e-mail, schriftelijk bezwaren tegen de voltooiing van het Werk kenbaar heeft maakt;
 3. De Opdrachtgever het object waarvan het werk is verricht weer in gebruik neemt, dat door gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

14.4  De Opdrachtgever is verplicht binnen 24 uur na aflevering (het weekeinde, feest- en collectieve vrije dagen niet meegerekend) aan Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. mededeling te doen van die gebreken, die bij de aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet-nakomen door de Opdrachtgever van de in de vorige volzin bedoelde verplichting houdt in dat het Werk wordt geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 15. Annuleren en opzeggen

15.1  In beginsel kunnen beide partijen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk en met redenen omkleed opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, tenzij anders is overeengekomen.

15.2  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, heeft Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

15.3  Indien de overeenkomst met een overeengekomen vaste prijs wordt geannuleerd door Opdrachtgever, heeft Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. recht op 100% van de overeengekomen prijs.

15.4  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

15.5  Opzegging en annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding

16.1  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. is bevoegd de nakoming van verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien er gegronde vrees bestaat dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.

16.2  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen van dien aard dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen van dien aard dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verlangd.

16.3  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

16.4  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1  Indien Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

17.2  Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door handelen of nalaten van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F., die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, is Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. voor de schade aansprakelijk tot maximaal de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten onder de door Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, althans tot maximaal eenmaal het declaratiebedrag van desbetreffende overeenkomst, althans van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van hetgeen hierboven is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

17.3  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. heeft te allen tijde het recht om de door de Opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.

17.4  Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade als bedoeld in artikel 6:95 BW.

17.5  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

17.6  De in deze Algemene Leveringsvoorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van leidinggevende van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F.

17.7  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

17.8  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. is uit gegaan van eventueel door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. kenbaar behoorde te zijn.

17.9  De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op  de aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

Artikel 18. Garanties

18.1

 • Onder deze garantiebepalingen vallen de door Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. geleverde timmerwerken.
 • Voor producten die niet door Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. zijn gefabriceerd of geleverd, maar die wel zijn aangebracht of geplaatst in onze producten, geldt de eigen garantieregeling van die betreffende producten.

18.2  De door Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. verstrekte garantie betreft een periode van 5 jaar.

18.3  Inhoud van de garantie:

 1. Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. garandeert, dat de door Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. geleverde timmerwerken onder normale omstandigheden deugdelijk en bruikbaar zijn voor het doel, waarvoor zij zijn bestemd en dat ze niet behept zijn met constructiefouten of hinderlijke gebreken. Kleur- en structuurafwijkingen blijven mogelijk alsmede kleine oppervlakte-droogscheurtjes omdat het materiaal een natuurproduct is.
 2. Het in de fabriek van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. gefabriceerde timmerwerk wordt voorzien van een minimaal 80 mu grondlaag. Het geveltimmerwerk dient door degene die er gebruik van maken, het verwerkt of gebruik van gaat maken, van verdere bescherming te worden voorzien tot een minimale laagdikte van 80 mu is bereikt. De termijn waarbinnen deze afwerking dient plaats te vinden is maximaal 6 maanden na levering.
 3. Bij een terecht beroep op deze garantie vergoeden wij per project ten hoogste:
 • de waarde van het product overeenkomstig de oorspronkelijke factuur;
 • de aangetoonde bijkomende kosten tot een maximaal anderhalf het factuur bedrag.

Tot verdere schadevergoeding is Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. niet gehouden.

18.4  Uitsluitingen van garantie.

 1. Schade ontstaan door foutief gebruik, foutieve plaatsing, schade door nalatigheid in onderhoud en schade ten gevolge van wijzigingen die aan het timmerwerk zijn aangebracht en schade door oneigenlijk gebruik van de timmerwerken vallen niet onder deze garantiebepalingen.
 2. De garantieverplichting vervalt wanneer reparaties of werkzaamheden aan de geleverde timmerwerken door een ander dan Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. worden verricht.
 3. Deuren worden gegarandeerd voor vervormingen boven de hierna te noemen waarden:
 • Kromming, gemeten loodrecht op het deur vlak: 8 mm
 • Scheluwte van de deur in gesloten toestand: 8 mm

Metingen van deze afwijkingen dienen te geschieden wanneer het vochtgehalte aan beide zijden van de deur gelijk zijn. Overschrijding van genoemde maxima dient te zijn vastgesteld na het gebruiksjaar en buiten het stookseizoen.

18.5  Er kan slechts een beroep op de verleende garantie worden gedaan, wanneer het gebrek binnen veertien dagen nadat het gebrek ontdekt is, c.q. redelijker wijze ontdekt had kunnen worden, schriftelijk aan Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. is gemeld.

18.6  Degene die een beroep op de garantie doet, dient Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. in de gelegenheid te stellen een onderzoek te verrichten naar de oorzaken van het gebrek.

18.7  Gebreken welke onder de garantie vallen, mogen slechts door of na toestemming van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. hersteld worden.

18.8  Kosten van herstel door een derde, uitgevoerd zonder onze schriftelijke toestemming van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F., zullen niet door Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. vergoed worden.

Artikel 19. Overmacht

19.1  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting, indien zij gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

19.2  Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte, stakingen, annulering en / of vertraging van inkoopmaterialen, of door Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. ingeschakelde personen of derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

19.3  Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. is gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan twee maanden bedraagt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 20. Reclames en klachten

20.1  Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 8 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerde kon ontdekken, binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. te worden kenbaar gemaakt. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk een omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. in staat is adequaat te reageren.

20.2  In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium naar evenredigheid.

20.3  Indien een klacht betrekking heeft op een gebrek dat tijdens de opneming en voor goedkeuring en oplevering zoals bedoeld in artikel 13 respectievelijk artikel 14 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden had moeten worden medegedeeld door Opdrachtgever, geldt bovengenoemde klachtenregeling en de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn niet, tenzij dit niet redelijk geacht wordt.

20.4  Een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 21. Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op producten, documentatie, apparatuur, ontwerpen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties of andere materialen zoals analyses, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Timmerfabriek De Sleutel V.O.F.

Artikel 22. Eigendomsvoorbehoud en revindicatie

22.1  Alle geleverde goederen blijven eigendom van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F., totdat zij door de Opdrachtgever volledig zijn betaald.

22.2  Het is Opdrachtgever verboden de goederen in pand te geven of als zekerheid in welke vorm ook te geven, respectievelijk door te leveren aan derden totdat alle geleverde goederen door Opdrachtgever volledig zijn betaald.

22.3  Onverminderd het recht op vergoeding van kosten en winstderving heeft Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. het recht de geleverde goederen wederom in bezit te nemen, indien de Opdrachtgever in gebreke mocht zijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Artikel 23. Vrijwaring

23.1  De Opdrachtgever vrijwaart Timmerfabriek De Sleutel V.O.F., diens ondergeschikten en hulppersonen voor aanspraken van derden met betrekking tot het verrichten van intellectuele eigendom op de door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens.

23.2  Opdrachtgever vrijwaart Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

23.4  Opdrachtgever vrijwaart Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. voor alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersoenen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. ten behoeve van de Opdrachtgever.

23.5  Opdrachtgever vrijwaart Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. tevens voor aanspraken van derden waarbij Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. als medepleger van Opdrachtgever wordt aangemerkt.

Artikel 24. Vervaltermijn

Voor zover in deze Algemene Leveringsvoorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. met het verrichten van werkzaamheden door Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. in ieder geval een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 25. Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is op deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechtbank die bevoegd is in het arrondissement van de vestigingsplaats van Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. valt. Niettemin heeft Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. het recht geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Algemene Leveringsvoorwaarden - Timmerfabriek De Sleutel V.O.F. – versie april 2018